Algemene voorwaarden Thinkerbell NV

Standaard aankoopvoorwaarden Thinkerbell NV

Art.1 Thinkerbell NV wordt hierna de Koper genoemd. Alle aankopen van goederen & diensten door de Koper zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. De standaard aankoopvoorwaarden van de Koper hebben te allen tijde voorrang op elke andere bepaling waarnaar zou kunnen worden verwezen in de commerciële documentatie (bv. orderbevestigingen, facturen, … enz.) van de Leverancier. Uitzondering hierop vormen eventuele specifieke voorwaarden die werden overeengekomen in een schriftelijke en geldig ondertekende overeenkomst tussen de Koper en de Leverancier.

Art.2 Iedere bestelling van de Koper wordt geplaatst door middel van een geldige, genummerde en ondertekende bestelbon. Iedere bestelling die op een andere wijze wordt geplaatst kan de Koper op geen enkele wijze verbinden.

Art.3 De Leverancier is gebonden om de goederen en diensten te leveren conform de prijs en voorwaarden vermeld op de bestelbon. Deze prijs is vast en niet vatbaar voor herziening, tenzij de wijziging uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen tussen de partijen.

Art.4 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Koper mag de Leverancier zijn verplichtingen voortvloeiend uit iedere met Koper afgesloten overeenkomst niet overdragen aan derden.

Art.5 Elke Partij staat in voor de professionele kwaliteit van de door hem gestelde handelingen en erkent hierin zijn aansprakelijkheid. De Leverancier garandeert hierbij de bestaande wetgeving en alle richtlijnen die van toepassing zijn op de levering van de goederen en diensten na te leven. Meer in het bijzonder doch zonder enige beperking wordt hierbij aandacht gevraagd voor de eventuele veiligheidsvoorschriften van de locatie waar de prestaties worden geleverd, de geldende regelgeving inzake veiligheid en het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, de toepasselijke Europese normen (papier : CEPI-normen; golfkarton : FEFCO-normen; massief karton : ASSCO-normen) en enkele Europese richtlijnen zoals bijvoorbeeld de verplichtingen in het kader van REACH. De Leverancier dient op vraag van de Koper alle mogelijke keurbewijzen, certificaten en datasheets te kunnen voorleggen inclusief PEFC en FSC certificaten.

Art.6 De levering moet gebeuren conform de overeengekomen leveringsvoorwaarden, termijnen en op het leveringsadres zoals aangegeven op de bestelbon door de Koper en beschreven in de levervoorwaarden van de Koper. Deze levervoorwaarden zijn terug te vinden op de website van de Koper of kunnen op eenvoudig verzoek worden aangevraagd. Per volledige week vertraging is de Leverancier van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 2,5% van de prijs, vermeld op de bestelbon, aan de Koper verschuldigd. Bij een vertraging van meer dan zeven kalenderdagen zal de Koper gemachtigd zijn om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in het nadeel van de Leverancier, zonder enige vergoeding verschuldigd vanwege de Koper ten aanzien van de Leverancier. Bovenstaande vergoedingen doen geen afbreuk aan het recht van de Koper om bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de werkelijke en indirecte schade als gevolg van de laattijdige levering.

Art.7 De geleverde goederen of gepresteerde diensten dienen te beantwoorden aan de omschrijving zoals deze werden overeengekomen op de datum van de bestelling, en moeten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij besteld zijn door de Koper. De Leverancier verbindt zich ertoe bij de levering na te gaan dat de goederen of diensten in goede staat en kwaliteit werden geleverd of uitgevoerd. Indien de goederen of diensten niet beantwoorden aan bovenvermelde bepalingen, verbindt de Leverancier zich ertoe om deze op zijn kosten te vervangen of opnieuw te presteren binnen de 15 dagen volgend op de ingebrekestelling van de Koper. Ingeval de Leverancier hier geen gevolg aan geeft, is de Koper – naast een eventuele schadevergoeding – gerechtigd om ofwel de nodige herstellingen of vervangingen op kosten van de Leverancier door een derde te laten uitvoeren, ofwel de goederen op kosten van de Leverancier terug te sturen met terugbetaling van de eventueel door de Koper al betaald bedragen.

Art.8 Tenzij specifiek anders overeengekomen op de bestelbon, verbindt de Koper zich ertoe de facturen van de Leverancier te betalen binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen van het einde van de maand van de factuurdatum, op voorwaarde dat voldaan is aan volgende punten: – de factuur is opgesteld conform de vigerende wetgeving en draagt alle wettelijke informatie – de factuur dient het correcte nummer van de (getekende) bestelbon/inkoopbon te vermelden – indien beschikbaar dient een verwijzing naar de zendnota en vermelding van de ordernummer in de factuur te worden opgenomen – in bijlage tot de factuur werden alle in het kader van de opdracht overeengekomen stavingdocumenten opgenomen – voor alle leveringen boven 5000,- EURO dient de factuur te worden verzonden met een afschrift van de bestelbon/inkoopbon voorzien van een originele handtekening van de Leverancier onder de vermelding “voor akkoord” – de factuur wordt verzonden na ontvangst van de goederen of prestatie van de diensten, tenzij partijen hierover uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, zal de factuur worden geweigerd.

Art.9 De Leverancier erkent zijn aansprakelijkheid en zal de Koper vergoeden voor alle door de Koper geleden schade veroorzaakt door de Leverancier. De Leverancier zal de Koper tevens op zijn kosten vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de geleverde goederen of diensten.

Art.10 De Leverancier verbindt zich ertoe om alle meegedeelde informaties en documenten vertrouwelijk te behandelen en om alle nodige maatregelen te treffen ten aanzien van zijn personeel, zijn agenten of medecontractanten ten einde het vertrouwelijk karakter ervan te behouden, en dit zonder enige tijdsbeperking. Al onze modellen, formulieren, proefstukken of andere documenten welke exclusief eigendom van de Koper zijn, kunnen in geen geval aan derden meegedeeld worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Koper.

Art.11 Deze standaard aankoopvoorwaarden evenals alle met de Koper afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de interpretatie van deze algemene aankoopvoorwaarden, of in verband met de uitvoering, de interpretatie en de beëindiging van alle met de Koper afgesloten overeenkomsten, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Standaard verkoopvoorwaarden Thinkerbell NV

Algemene bepalingen 

Art. 1. Thinkerbell NV wordt hierna de Verkoper genoemd. De klant of opdrachtgever wordt hierna de Koper genoemd. De Verkoper en de Koper worden hierna gezamenlijk de Partijen en afzonderlijk een Partij genoemd.

Art. 2. Onderstaande voorwaarden en bepalingen gelden voor alle offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen van goederen & diensten die door de Verkoper worden aangeboden. De standaard verkoopvoorwaarden van de Verkoper hebben te allen tijde voorrang op elke andere bepaling waarnaar zou kunnen worden verwezen in eventuele documentatie tussen de Verkoper en de Koper. De Verkoper is niet verbonden door de aankoopvoorwaarden die vermeld zijn op de brieven of andere documenten van de Koper. Ondertekening en terugzending van bestelbonnen door de Verkoper, geldt enkel als bericht van ontvangst en houdt geen aanvaarding in van de voorwaarden van de Koper. Bij bestelling erkent de Koper kennis te hebben genomen van de standaard verkoopvoorwaarden van de Verkoper en deze te aanvaarden. Uitzondering hierop vormen eventuele specifieke voorwaarden die werden overeengekomen in een schriftelijke en geldig ondertekende overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper.

Art. 3. Al de door de Verkoper gemaakte offertes en bestekken zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 30 dagen, tenzij anders aangegeven in de offerte en behoudens eventuele prijswijzigingen. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de op dat moment geldende grondstofprijzen, lonen, pariteiten van de valuta waarin de grondstoffen gequoteerd worden, energieprijzen, … . Indien deze zouden wijzigen, behoudt de Verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs. De Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk binnen de 30 dagen werd bevestigd.

Art. 4. De verkoop van papier en karton wordt beheerst door de algemene verkoopsvoorwaarden voor papier en kartonfabrikanten van de Europese Unie van 1991, voor zover zij niet afwijken van onderhavige verkoopsvoorwaarden.

Art. 5. Het bezorgen aan de Verkoper van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, …) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan de Verkoper de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Art. 6. Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de Verkoper zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, zelf in die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft medeondertekend.

Art. 7. Tenzij anders aangegeven, worden alle prijzen van de Verkoper aangeduid in Euro en zijn deze exclusief BTW, eventuele publiciteitstaksen op het drukwerk en andere lasten of vergunningen. Deze zijn steeds ten laste van de Koper.

Art. 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdrachten dit vereist, heeft de Verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten voor derden.

Art. 9. De Koper heeft geen verzakingsrecht ten aanzien van de producten genoemd in artikel 80 § 4 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijkenwet. De Koper kan zich niet op een bedenktijd beroepen voor overeenkomsten betreffende naar maat vervaardigde producten of producten met een persoonlijk karakter.

Art. 10. Indien het vertrouwen van de Verkoper in de kredietwaardigheid van de Koper aangetast wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Koper en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen, behoudt de Verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de Koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de Koper weigert hierop in te gaan, behoudt de Verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de Verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.

Levering van de goederen en diensten

Art. 11. Elke Partij staat in voor de professionele kwaliteit van de door hem gestelde handelingen en levertermijnen en erkent hierin zijn aansprakelijkheid.

Art. 12. De Verkoper zal de opdrachten naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Verkoper is hierbij verplicht de afgesproken leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden. Vertraging in de levering geeft echter geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst door de Koper.

Art. 13. Elke opdracht uitgevoerd door de Verkoper voor de Koper gebeurt op risico van de Koper.

Art. 14. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens en voorwaarden, waarvan Verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van opdracht, tijdelijk aan de Verkoper worden verstrekt of in het geval van een montage volledig worden voldaan bij aanvang van de werken. Zonder exhaustief te zijn, wordt hier het volgende onder begrepen: het aanleveren van de nodige elementen en digitale bestanden, het terugzenden van de verbeterde proeven en van een ‘goed voor druk’, het vrijmaken en volledig toegankelijk maken van locaties en toegangswegen, het voorzien van de juiste nutsvoorzieningen, het uitvoeren van een onderzoek van de locatie op het vlak van veiligheid en stevigheid van de draagconstructies, het nemen van voldoende maatregelen ten behoeve van de veiligheid en het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, …

0Art. 15. Indien de gegevens niet tijdig werden verstrekt of indien de Koper heeft nagelaten om al de randvoorwaarden te vervullen, heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.

Art.16 Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de Koper worden opgegeven. Indien deze vereisten achteraf kenbaar worden gemaakt, kan deze aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

Art. 17. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Partijen tijdig én in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als gevolg hiervan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering alsook de prijs wijzigen. De Verkoper zal de Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Art. 18. Het plaatsen van spandoeken, reclamepanelen of andere materialen met of zonder toelatingsvergunning gebeurt op de volledige verantwoordelijkheid en voor risico van de Koper.

Art. 19. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan de Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Afwijkingen en toleranties

Art. 20. Eigen aan het productieproces, aanvaardt de Koper dat er bepaalde afwijkingen en toleranties kunnen ontstaan in de geleverde goederen en hoeveelheden. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsook de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register kunnen niet worden gewaarborgd.

Art. 21. Voor papier, karton en kunststof, verwerkt door de Verkoper, aanvaardt de Koper de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen.

Art. 22. Eigen aan het productieproces kunnen de geleverde en gefactureerde aantallen 5% in min of meer verschillen van de bestelde aantallen.

Art. 23. Een tolerantie van 3%, in meer of min is op elke afmeting toegelaten. Deze tolerantie blijft toegelaten, zelfs na goedkeuring van een model.

Art. 24. Wegens automatisering van het productieproces is het technisch onvermijdelijk dat een aantal slechte exemplaren vervaardigd worden. Een tolerantie van minimum 1 % per zending wordt hiervoor toegelaten.

Art. 25. De kleuruniformiteit en uniformiteit van het gebruikte papier en karton is niet gegarandeerd. Daarbij is een tolerantie van +8% op het gramgewicht van de oorspronkelijk voorziene componenten toegelaten. De gelijkvormigheid van de kleur van de door de Verkoper gebruikte drukinkten kan niet gegarandeerd worden. Kleine afwijkingen in lettertype of bedrukkingen zijn tevens mogelijk.

Overmacht

Art. 26. Onder overmacht wordt verstaan, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de Verkoper verhinderen, herleiden of vertragen en waarop de Verkoper geen invloed kan uitoefenen. Worden onder meer als dusdanig beschouwd zowel bij de Verkoper als bij zijn toeleveranciers: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, brand, overstroming, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen, verbodsbepalingen opgelegd door de overheid en elke belemmerende oorzaak onafhankelijk van de wil van de Verkoper.

Art. 27. Gevallen van overmacht ontheffen de Verkoper van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Art. 28. Indien de periode waarin door overmacht, nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, zijn beide Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd dit deel te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Reproductie- en eigendomsrechten, eigendom, aangeleverde bestanden van de koper, goed voor druk

Art. 29. Door het geven van een opdracht tot reproductie van door de auteurswet of enig individueel eigendomsrecht beschermde object, verklaart de Koper, dat er geen inbreuk op het auteursrecht of individueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de Verkoper in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financieel als andere, uit de reproductie voortvloeiend. Elke betwisting betreffende reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

Art. 30. De Koper moet de Verkoper vrijwaren ten opzichte van derden tegen elke aansprakelijkheid, verlies of uitgave in verband met alle beweerde overtredingen van octrooien, merken, tekeningen en modellen en andere intellectuele eigendomsrechten, als gevolg van de bestelling en instructies van de Koper. De Koper is verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten van het doorgestuurde beeldmateriaal of de Koper moet over de nodige toestemming beschikken om het beeldmateriaal te gebruiken.

Art. 31. Ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, computerbestanden, software programma’s, kapvormen, matrijzen, enz. door of in opdracht van de Verkoper vervaardigt, maken deel uit van het materiaal van de Verkoper. De Koper mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van de goederen en/of diensten, de afgifte niet van eisen. De Verkoper behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, enz…, evenals de stansvormen en drukstempels die door tussenkomst van de Verkoper werden vervaardigd, blijven aldus eigendom van de Verkoper, zelfs indien de Koper een deel in de kosten heeft betaald. De deelname in de kosten verzekert aan de Koper enkel dat deze materialen voor hem zullen gebruikt worden en dat tot op het ogenblik dat ze om een of andere reden uit de omloop worden genomen. Het bewaren van deze materialen kan enkel gewaarborgd worden tot één jaar na hun laatste gebruik. Het in dit artikel bedoelde materiaal verblijft in de lokalen van de Verkoper voor risico van de Koper.

Art. 32. Herdruk of namaking onder het even welke vorm en met om het even welk proces, wanneer zij uitgevoerd wordt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Het afstaan of aanrekenen door de Verkoper van zetwerk, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, software programma’s, matrijzen, enz… maakt op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op wat voorafgaat.

Art. 33. In geval de Koper materiaal ter beschikking stelt van de Verkoper, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning. De Koper draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van vervoerdocumenten door de Verkoper bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.

Art. 34. De Verkoper zal zodanige maatregelen nemen dat de door de Koper ter beschikking gestelde gegevens alleen zullen worden gebruikt door Verkoper voor de verwezenlijking van de opdracht. Zij zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van de Koper niet aan derden kenbaar maken. De Verkoper zal redelijke aanwijzingen van de Koper betreffende het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.

Art. 35. Als de Koper digitale bestanden ter beschikking stelt van de Verkoper, dan moet de Koper zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde bestanden. De bestanden dienen te worden aangeleverd volgens de aanlevervoorwaarden en instructies van de Verkoper. Indien de aangeleverde bestanden bijkomende bewerking vergen, zullen deze als supplement worden aangerekend. Behoudens opzet en zware fout van de Verkoper, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met de aangeleverde materialen, de leveringstermijn verlengen. Alsook kunnen de prijzen aangepast worden.

Art. 36. Op vraag van de Koper zorgt de Verkoper voor een eenvoudige drukproef bv. laserprint, blauwdruk of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de Koper geen drukproef, dan is de Verkoper in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.

Art. 37. De Verkoper moet de door de Koper aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige – of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de Koper aangebracht, worden aan de Koper extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor vertragingen in afwachting van de “goed voor druk”. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de Koper.

Art. 38. Het overmaken door de Koper van een gedagtekende en ondertekende ‘goed voor druk’ ontslaat de Verkoper van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De ‘goed voor druk’ blijft eigendom van de Verkoper en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Art. 39. Indien de wet dit vereist mag de Koper zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de Verkoper, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen al vermeld staat.

Stockage, bewaring en transport

Art. 40. Behoudens tegenstrijdig beding worden de goederen af fabriek verkocht. Verpakking en transport zijn steeds ten laste en op risico van de Koper, zelfs indien de goederen verkocht werden franco plaats van bestemming. Het risico van de goederen tijdens het transport wordt gedragen door de Koper. Indien geen pallets in retour worden meegegeven, worden deze aangerekend aan 20 – Euro/stuk of zijn de kosten voor het terughalen van de pallets voor rekening van de Koper.

Art.41. Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) die door de Koper aan de Verkoper worden toevertrouwd en in bewaring worden gegeven, blijven er voor rekening en risico van de Koper. Hetzelfde geldt voor productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, … . Offsetplaten worden niet bewaard. Uitkapvormen worden één jaar gestockeerd.

Art.42. Indien de Koper wenst dat de Verkoper bepaalde productie-elementen bewaart, zal hij dit schriftelijk voor de uitvoering van de opdracht met de Verkoper dienen overeen te komen. De bewaring gebeurt steeds op risico van de Koper, die de Verkoper uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet, zware fout van de Verkoper, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is.

Art.43. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de Koper bestemd zijn. Alle materialen en goederen die niet kunnen worden geleverd, op vraag van de Koper of omwille van een oorzaak te wijten aan de Koper, zullen worden opgeslagen op risico van de Koper.

Art.44. De opslagkosten bedragen 8,05 Euro/pallet per maand, vanaf de eerste dag van de opslag. Bovendien zal elke begonnen maand volledig worden aangerekend. Verder behoudt de Verkoper zich het recht voor om deze goederen onder te brengen in een opslagplaats ten laste van de Koper, en dit na een eenvoudige verwittiging per aangetekend schrijven, waaraan binnen de 8 werkdagen na zijn verzendingsdatum geen gevolg is gegeven. Indien de Koper de goederen niet afhaalt binnen een termijn van één maand na het verstrijken van de hem meegedeelde datum om de goederen af te halen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De Koper is dan niet alleen de opslagkosten verschuldigd maar tevens een vergoeding van 20% van de waarde van de bestelling als forfaitaire schadeloosstelling voor winstderving. De Verkoper kan echter ook, volgens eigen goeddunken, betaling van de opslagkosten en de uitvoering van de koopovereenkomst eisen. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen worden weerhouden.

Betalingsvoorwaarden

Art. 45. Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de ‘goed voor druk’ en het saldo bij de levering. Art. 46. Alle betalingen dienen in euro te gebeuren, uiterlijk 30 kalenderdagen na de factuurdatum (dit is de vervaldatum) zonder betalingskorting.

Art. 47. De Verkoper heeft, ingeval van niet-betaling op de vervaldatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Bovendien zal de Koper de gerechtskosten en alle relevante invorderingskosten dienen te betalen. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, behoudt de Verkoper zich tevens het recht voor om het bedrag van de factuur met 15 % te verhogen, met een minimum van 250 euro. Kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de Koper afzonderlijk aangerekend. Bovendien heeft de Verkoper eveneens het recht de onmiddellijke betaling te vragen van het saldo van alle andere nog niet vervallen facturen.

Art. 48. Wanneer de Koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, is de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, onverminderd de rechten van de Verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de Verkoper zal hiervoor volstaan. De Verkoper heeft eveneens het recht de uitvoering van lopende opdrachten te schorsen.

Art. 49. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

Art. 50. In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale productie gefactureerd bij de eerste levering. Transporten en eventuele extra handelingskosten worden gefactureerd op het moment van de afroep.

Art. 51. Indien op aanvraag van de Koper de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10%.

Art. 52. De Koper wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen echter ten laste van de Koper zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Klachten

Art. 53. Adviezen door de Verkoper gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten, enz. worden naar best vermogen verstrekt. De Koper kan geen enkele aanspraak maken op een schadevergoeding in verband met deze adviezen.

Art. 54. De Verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit oorzaken waarop de Verkoper geen invloed kan uitoefenen. Naast bovengenoemde gevallen van overmacht wordt hieronder eveneens eventuele schade aan geplaatst materiaal of gevolgschade verstaan als gevolg van windsnelheden boven 75km/u.

Art. 55. Door de ondertekening, door zijn aangestelde, van de verzendingsnota of prestatiefiche, betuigt de Koper zijn akkoord met de conformiteit van alle zichtbare elementen van de geleverde goederen en diensten. Klachten op het gebied van kwaliteit of conformiteit van de geleverde goederen dienen zo spoedig mogelijk aan de Verkoper kenbaar gemaakt te worden en moeten aangetekend worden bevestigd ten laatste binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de goederen of de geleverde diensten. Indien de Koper de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen of de geleverde prestaties. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de Verkoper binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de Koper alle goederen volledig heeft aanvaard. Als de Koper een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen of een gedeeltelijke betwisting aangaande de geleverde prestaties geven de Koper niet het recht heel de opdracht af te keuren.

Art. 56. Terugzending mag slechts geschieden na goedkeuring van de Verkoper. Wanneer de Verkoper de gegrondheid van de klacht erkent, verbindt hij zich er hoogstens toe, naar eigen keuze hetzij tot de vervanging, binnen zijn normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending dat het voorwerp uitmaakt van de klacht, hetzij tot het terugbetalen van de contractueel overeengekomen prijs van de betwiste goederen, met uitsluiting van alle schadeloosstellingen en terugbetalingen van eender welke kosten of vergoedingen.

Art. 57. Wat ook de gevolgen mogen zijn van de foutieve levering, zij zal nooit het recht geven op een eis tot schadevergoeding. De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de Koper o.a. winstderving.

Juridische geschillen

Art. 58. Bovenstaande aankoopvoorwaarden evenals alle met de Verkoper afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 (het Weens Koopverdrag) betreffende internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Voor alle geschillen met betrekking tot de interpretatie van deze algemene aankoopvoorwaarden, of in verband met de uitvoering, de interpretatie en de beëindiging van alle met de Verkoper afgesloten overeenkomsten, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De Verkoper behoudt nochtans het recht elke betwisting met de Koper aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de Koper.

Uurregeling en voorwaarden voor afhaling en levering van goederen:

Tenzij anders werd overeengekomen, dienen afhalingen en leveringen van materialen te gebeuren conform onderstaande richtlijnen: Maandag tot en met donderdag 8u00 – 12u00 en 12u30 – 16u30 Vrijdag 8u00 – 13u00

Hierbij dient men rekening te houden met volgende opmerkingen:

1. Men dient zich aan te melden aan bij de verantwoordelijke “inkomende goederen/ uitgaande goederen”. Volg hiervoor de respectievelijke signalisatie op het terrein.

2. Thinkerbell is niet in het bezit van een loskade. Indien noodzakelijk dienen alle materialen te worden (af)geladen via een vorkheftruck. Alle vrachten moeten worden (af)geladen achteraan of aan de zijkant van de vrachtwagen (Huifwagen).

3. Indien het een levering betreft, dient men de volgende richtlijnen te respecteren:

 • a. De aangeleverde goederen moeten stevig verpakt zijn.
 • b. Palletten:
  i. Gelieve geen blokpaletten te gebruiken.
  ii. Per pallet dient er een palletfiche met onze referentie te worden voorzien (zichtbaar in lengte en breedte ).
  iii. Het gewicht mag maximaal 1000kg bedragen.
  iv. De hoogte van een pallet mag maximaal 95cm bedragen.
  v. De paletten moeten met krimpfolie worden omwikkeld.
  vi. Indien palletten worden gestapeld, dient men rekening te houden met het feit dat wij maximaal 5m hoog kunnen stapelen. Daarnaast dient er een houten plank boven op het materiaal te worden gelegd en dienen de palletten te worden ingeriemd met 2 x 2 ijzeren banden (aan 2 kanten) tegen het schuiven van het materiaal.
 • c. De goederen dienen vergezeld te zijn van een leveringsnota. Op deze leveringsnota moeten volgende gegevens vermeld staan:
 1. artikel(en) + aantal
 2. totaal aantal colli’s /paletten
 3. onze bestelbonnummer
 • d. De documenten dienen te worden overhandigd aan de verantwoordelijke “inkomende goederen” van Thinkerbell, die deze documenten dient te controleren en ondertekenen voor ontvangst. Niet ondertekende documenten kunnen aanleiding geven tot weigering van de factuur. Alle leveringen worden ontvangen onder voorbehoud van nazicht op schade, aantal of verborgen gebreken.

4. Indien het een afhaling betreft, dienen alle materialen te worden nagekeken op zichtbare schade. Alle schade moet worden genoteerd op de zendnota/leveringsnota en te worden getekend door de verantwoordelijke “uitgaande goederen”. Vanaf het moment van de afhaling is Thinkerbell niet langer verantwoordelijk voor eventuele bijkomende schade van de materialen die zouden optreden tijdens het transport.